Gebruikerslogin

Algemene Voorwaarden Deelname Davro Voordeelpas

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen van, deelname aan de DAVRO Voordeelpas. Het DAVRO Voordeelpas-programma wordt uitgevoerd door www.DavroAdvies.nl, een formule van Davro Advies, gevestigd Nieuwe Prinsenkade 5 4811 VC te Breda, verder te noemen “DAVRO”. De deelnemer aan de DAVRO Voordeelpas, verder te noemen “de deelnemer”, heeft bij het invullen van het deelnemersformulier voor de DAVRO Voordeelpas kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier, akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden DAVRO Voordeelpas

De DAVRO Voordeelpas biedt op vertoon daarvan bij de kassa, de Voordeelpas-houder voordeel bij aankopen in bij de DAVRO Voordeelpas aangesloten ondernemingen, verder te noemen “de DAVRO-voordeelpas deelnemers”. De aangeboden voordelen zijn voor de Voordeelpas-houder geheel vrijblijvend. DAVRO en/of DAVRO-voordeelpas deelnemers kunnen aan de voordelen voorwaarden verbinden. De DAVRO-voordeelpas deelnemers kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de DAVRO Voordeelpas genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de Voordeelpas-houder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de DAVRO Voordeelpas zijn DAVRO en/of de DAVRO-voordeelpas deelnemers gerechtigd een aan de Voordeelpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de Voordeelpas-houder terug te vorderen en/of pas terug te vorderen zulks op kosten van gebruiker van de DAVRO Voordeelpas.

Het deelnemen aan de DAVRO Voordeelpas

Iedere onderneming ongeacht rechtsvorm kan deelnemen aan het DAVRO Voordeelpas programma door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en dit ondertekend te doen toekomen aan DAVRO. De aanvraag wordt door DAVRO beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de DAVRO Voordeelpas deelnemer onmiddellijk door de DAVRO vermeld op de deelnemers website en/of de deelname wordt op andere wijze wereldkundig gemaakt.

Eigendom van de DAVRO Voordeelpas en DAVRO Voordeelpas programma

De DAVRO Voordeelpas blijft eigendom van DAVRO. De DAVRO Voordeelpas kan zakelijk alsook particulier gebruikt worden. DAVRO kan direct en zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen en/of deelnemers uitsluiten. Indien de Voordeelpas-houder de deelname aan het DAVRO Voordeelpas-programma beëindigt, dient deze zijn DAVRO Voordeelpas DAVRO te doen toekomen.
Indien de deelnemer aan het DAVRO Voordeelpas-programma de deelname aan het DAVRO Voordeelpas-programma beëindigt, dient deze DAVRO daarvan aangetekend en schriftelijk in kennis te stellen met behulp van het op de DAVRO website te downloaden formulier.

Wijziging en beëindiging van de DAVRO Voordeelpasvoordelen en het DAVRO Voordeelpas programma

DAVRO behoudt zich het recht voor om de aan de DAVRO Voordeelpas verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. DAVRO behoudt zich tevens het recht voor het DAVRO Voordeelpas-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in op de DAVRO website en/of via andere media.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de deelnemer van de DAVRO Voordeelpas op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens en/of het abonnement van de DAVRO Voordeelpas deelnemer worden opgenomen in het DAVRO Voordeelpas-deelnemers gegevensbestand waarvan DAVRO houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. DAVRO kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van Voordeelpas-deelnemers over extra voordelen. DAVRO kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan DAVRO al of niet (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door DAVRO nimmer aan derden verstrekt, tenzij DAVRO daartoe wettelijk wordt verplicht. Het DAVRO Voordeelpas-deelnemers gegevensbestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. DAVRO kan de Voordeelpas-deelnemer met betrekking tot de DAVRO Voordeelpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij DAVRO geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de Voordeelpas-deelnemer wijzigen, de Voordeelpas-deelnemer geen informatie over de voordelen van het DAVRO Voordeelpas-programma meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het DAVRO Voordeelpas-programma wenst te beëindigen, kan de Voordeelpas-deelnemer dit melden via het op de DAVRO website te downloaden formulier die aangetekend DAVRO dient toe te komen. Nota bene een deelname aan het DAVRO Voordeelpas-programma wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd conform Nederlandse wet en regelgeving. Indien deelnemer aan DAVRO Voordeelpas-programma deelname wenst te beëindigen dient deze minimaal 30 dagen voor aflopen van jaarperiode schriftelijk aangetekend en met behulp van de op de DAVRO website te downloaden formulier zulks te melden. Deze beëindigingvoorwaarde is niet van toepassing die gevallen waarbij deelname voortvloeide uiteen door DAVRO georganiseerde promotieactie.

Prijzen

Alle prijzen inzake het DAVRO Voordeelpas-programma staan vermeld op de DAVO website. Wijzigingen in prijs ,evenals zetfouten en typefouten voorbehouden. In de prijzen zijn eventuele vermelde kortingspercentages reeds verwerkt. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. en staan in euros tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

DAVRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de DAVRO Voordeelpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is DAVRO niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van het DAVRO Voordeelpas-programma. Bovendien is DAVRO niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de DAVRO Voordeelpas.

Slotbepalingen

DAVRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn voor de DAVRO-voordeelpas deelnemers beschikbaar en staan op de DAVRO website vermeld. Door gebruik te maken van het DAVRO Voordeelpas-programma na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de deelnemer aan het DAVRO Voordeelpas-programma te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Design by DavroAdvies | Davro Advies Woonbemiddeling | Nieuwe Prinsenkade 5 | 4811VC Breda | K.v.K. : 20132267 | B.T.W. : 160983526 | Rabobank :135.115.906