Gebruikerslogin

Algemene Voorwaarden

 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function split() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/modules/filter/filter.module on line 1190.
 • : Function split() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/modules/filter/filter.module on line 1190.
 • : Function split() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/modules/filter/filter.module on line 1190.
 • : Function split() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/modules/filter/filter.module on line 1190.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/vhosts/davroadvies.nl/httpdocs/includes/file.inc on line 647.

Huur & Verhuur Koop & Verkoop Beheer & Bemiddeling van Onroerende Zaken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Davro Advies in Huur & Verhuur Koop & Verkoop Beheer & Bemiddeling Onroerende Zaken (hierna “Davro Advies ”) en de opdrachtgever(s).

Artikel 2


Davro Advies : De (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.
De opdrachtgever: De (rechts)persoon verstrekkende de opdracht tot het vinden van woon- kantoorruimte en/of onroerende zaken in de ruimste zin des woords aan Davro Advies.

Artikel 3


3.1 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Davro Advies met als beoogd doel het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zijnde het vinden van woon- kantoorruimte en/of onroerende zaken, huur & verhuur, koop & verkoop, beheer & bemiddeling van onroerende zaken in de ruimste zin des woords, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.

3.3 Davro Advies bemiddelt in opdracht van (ver)huurders, (ver)kopers ten behoeve van totstandkoming van overeenkomst inzake huur & verhuur, koop & verkoop, beheer & bemiddeling van woon- kantoorruimte en/of onroerende zaken .

3.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en Davro Advies niet dat Davro Advies door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Davro Advies uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4


Opdrachtgever ,indien zijnde (toekomstige) huurder, verzoekt Davro Advies middels inschrijving hem/haar bij te staan inzake verkrijgen van te huren object gedurende de periode van 1 jaar. Slechts middels een uitdrukkelijk verzoek tot beëindiging van de overeenkomst - tussen cliënt en Davro Advies - door cliënt kan tot een einde bemiddelingsovereenkomst leiden.

Cliënt dient middels toesturen van een kopie legitimatiebewijs en een kopie betalingsbewijs vergezeld van een daartoe - op de site van Davro Advies.nl te downloaden - bestemd opzeggingsformulier.doc of opzegginsformulier.pdf melding van te maken. Deze stukken dient men te sturen aan:

Davro Advies
Nieuwe Prinsenkade 5
4811 VC Breda

Zulk een melding dient bovendien plaats te vinden minimaal 1 kalendermaand voor het verlopen van de jaarinschrijving - te rekenen vanaf de datum van volledige voltooiing inschrijving - ,waarbij slechts voor de eerste dag van de kalender maand deze melding mogelijk is.

Na verstrijken van deze periode zal jaarabonnement voortgezet worden tegen een gereduceerd tarief van EURO 28,70 mits de verlenging door Davro Advies intern en zonder verdere besprekingen met cliënt te realiseren is. Zulks ongeacht de eerste gehanteerde wijze van inschrijving.

Artikel 5


5.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding - indien zulk een vergoeding bedongen bij aangaan bemiddelingsovereenkomst-voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht en/of 12 maanden na aangetekende schriftelijke beëindiging van deze opdracht tussen de opdrachtgever en een derden inzake woon- kantoorruimte en/of onroerende zaken, huur & verhuur, koop & verkoop, beheer & bemiddeling van onroerende zaken in de ruimste zin des woords een overeenkomst tot stand komt met hem/haar of de zijnen , zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Davro Advies verleende diensten, Zulks tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht / opdrachtbevestiging.

5.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden, indien zulk een vergoeding bedongen bij aangaan bemiddelingsovereenkomst, verschuldigd indien de overeenkomst met een derde tot stand komt.
Al of niet nadat de overeenkomst van opdracht tussen Davro Advies en de opdrachtgever aangetekend schriftelijk is beëindigd, maar deze overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Davro Adviesverrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4.
Hierna en/of omdat, de opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Davro Advies om onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
Dan wel indien, ondanks een onherroepelijk aanbod van de opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de opdrachtgever bij aanvaarding door de (ver)huurder/(ver)koper de overeenkomst niet gestand doet en/of afwijzing door de (ver)huurder/(ver)koper door niet aan de (ver)huurder/(ver)koper toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.

5.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen in bestand/op de website van Davro Advies na de datum van aangetekende schriftelijke beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Davro Advies en is de opdrachtgever, indien zulk een vergoeding bedongen bij aangaan bemiddelingsovereenkomst, de volledige vergoeding verschuldigd.

Artikel 6


6.1 De opdrachtgever zal aan Davro Advies alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
Davro Advies kan de overeenkomst met opdrachtgever beëindigen indien mocht blijken dat verstrekte inlichtingen onjuist en/of onvolledig zijn , alle kosten voortvloeiend uit het beëindigen van de overeenkomst onder deze omstandigheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Davro Advies zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal bij de opdrachtgever verslag doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Davro Advies bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever, al of niet middels een derde rekening doet zij daarvan melding.

6.3 Iedere opdracht, resulterende in een overeenkomst, tussen opdrachtgever en Davro Advies wordt geacht te worden gegeven aan en aangegaan met Davro Advies. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Davro Advies. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten. Het is Davro Advies toegestaan indien Davro Advies zulks noodzakelijk acht om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door (gespecialiseerde) derden die niet bij haar in dienst zijn, de opdrachtgever draagt alle daaruit voortvloeiende gevolgen.

6.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Davro Advies zouden kunnen doorkruisen en/of die Davro Advies zouden kunnen belemmeren en/of Davro Advies zouden kunnen benadelen/schaden in de breedste zin des woords.

Artikel 7

7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (provisie/courtage/ het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Davro Advies gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald en/of de omstandigheden , zulks ter beoordeling van Davro Advies, nopen tot het maken van buitengewone kosten om de opdracht naar beste eer en geweten te vervullen..

7.2 De opdrachtgever dient, buiten betaling jaarbijdrage lidmaatschap *, uiterlijk tegelijk met het tot stand komen van de door Davro Advies bewerkstelligde overeenkomst de provisie/courtage/ het loon en de eventuele (contract)kosten aan Davro Advies te voldoen , indien van toepassing, en zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever de provisie/courtage/het loon en de (contract)kosten verschuldigd is terwijl de overeenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 5.2, dan dient betaling te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afwijzing/het niet gestand doen.
Bij niet-betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van de provisie/courtage/het loon met een minimum van € 250.

*Jaarbijdrage dient gelijk na inschrijven/account aanmaken voldaan te worden.

 

Artikel 8


8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd ,tenzij middels aanvullende voorwaarden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging , uitdrukkelijk anders bepaald, met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Davro Advies is verstrekt.

8.2 De overeenkomst eindigt,behoudens schending overeenkomst door opdrachtgever en/of de zijne zulks ter beoordeling Davro Advies, door aangetekende schriftelijke opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

8.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst met Davro Advies op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij middels aanvullende voorwaarden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, uitdrukkelijk anders bepaald.

8.4 Davro Advies is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, zulks ingeval van/evenwel niet uitsluitend indien:

a) de opdrachtgever in strijd handelt met fas,lex,ius, mores en/of wet en/of recht en/of enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene voorwaarden dan wel met andere tussen Davro Advies en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook zulks ter beoordeling van Davro Advies. En zulk een verzuim na een verzoek daartoe door Davro Advies of de door hen aangewezenen niet is opgeheven. Alle kosten, zulks ter beoordeling van Davro Advies, voortvloeiende uit het beëindigen van de overeenkomst onder zulke omstandigheden zijn voor opdrachtgever. onverminderd het recht van Davro Advies op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b) in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.

c) indien er naar het oordeel van Davro Advies sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Davro Advies en de opdrachtgever.

d) indien de opdrachtgever (commercieel) ernstig in opspraak raakt.

e) indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Davro Advies.

f) indien blijkt dat de opdrachtgever aan Davro Advies onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Davro Advies met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten.

g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Davro Advies tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Artikel 9


9.1 Davro Advies is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Davro Adviesbeperkt tot het bedrag van € 5.00,-- of, indien de reeds aan Davro Advies betaalde vergoeding voor de werkzaamheden hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van € 12.00,--.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Davro Advies tegen alle aanspraken van derden, alle van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Davro Advies voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Davro Advies.

Artikel 10


10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een door betrokken partijen overeengekomen mediator en/of de bevoegde rechter.

Artikel 11


11.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

11.2 De nietigheid en vernietigbaarheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig/vernietigbaar c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige, vernietigbare of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de intentie van partijen en het door hen nagestreefde (economische) resultaat op (juridisch) effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.3 Het niet nemen door Davro Advies van enige actie in geval van wanprestatie door de opdrachtgever of het toestaan of gedogen van zulk een wanprestatie en opzichte van en/of een afwijking van enige bepaling van fas,lex,ius,mores dan wel deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van de opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van enig recht door Davro Advies.

11.4 Voor zover in deze algemene voorwaarden en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene voorwaarden en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming gegeven wordt door alle betrokken partijen.

11.6 Indien enige bepaling in de tussen Davro Advies en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

Artikel 12

In geval van gebruik van de "Niet goed, geld terug" garantie stuurt cliënt één maand voor het aflopen van jaarabonnement, zijnde één kalenderjaar na het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst, een kopie van het legitimatiebewijs en het betalingsbewijs vergezeld van het volledig ingevulde hiertoe bestemde retourformulier.doc of retourformulier.pdf.

Davro Advies
Nieuwe Prinsenkade 5
4811 VC Breda

Davro Advies retourneert ontvangen jaarbijdrage binnen 30 dagen terug.

Mocht het bemiddelingswerk van Davro Advies gehinderd zijn door het verstrekken van onjuiste inschrijfgegevens en/of verwijdbaar gedrag van cliënt - zulks naar oordeel van Davro Advies - dan behoudt Davro Advies het recht om (een gedeelte van) de jaarbijdrage te crediteren.

Davro Advies beslist op welke wijze er bemiddeld wordt. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan datum, persoon of situatie waaronder inschrijving of aanmelding heeft plaatsgevonden. In geval van wanbetaling behoudt Davro Advies het recht om (een gedeelte van) de jaarbijdrage te crediteren.

 

Nota bene de algemene voorwaarden zijn te downloaden middel Ctrl a vervolgens Ctrl c. Open notepad en toets Ctrl v.

Algemene Voorwaarden Deelname Davro Voordeelpas

Design by DavroAdvies | Davro Advies Woonbemiddeling | Nieuwe Prinsenkade 5 | 4811VC Breda | K.v.K. : 20132267 | B.T.W. : 160983526 | Rabobank :135.115.906